Acord de Confidențialitate Voluntar

Acord de Confidențialitate – Voluntar

 1. Preambul
  • Întrucât, in baza angajamentului de a fi Voluntar in cadrul proiectului 9SOS, veți avea acces, veți colecta si veți prelucra Date cu Caracter Personal ale solicitanților, persoane vizate, astfel cum sunt acestea descrise mai jos, in legătură cu, in cursul sau derivând din executarea atribuțiilor de Voluntar ale Parții Primitoare,
  • Întrucât, Părțile prin acordul lor mutual si in interesul ambelor, din când in când vor dori sa transmită, încredințeze sau sa acorde acces la Informații Confidențiale de către Partea Transmițătoare după cum se definește mai jos privitoare la soluții si procedee tehnice, fluxuri operaționale, Date cu Caracter Personal ale Voluntarilor si/sau ale solicitanților, care sunt considerate de Partea Transmițătoare ca fiind confidențiale si sunt transmise sau dezvăluite celeilalte părți cu scopul limitat ca Partea Primitoare sa-si exercite cat mai bine cu putință atribuțiile de Voluntar,
  • Întrucât, ambele Părți sunt de acord ca anumite informații pot fi extrem de importante pentru Partea Transmițătoare, ca proprietar al acestora sau persoana îndreptățită sa dispună de astfel de informații,
  • Întrucât, Partea Primitoare este de acord ca pe baza angakamentului de voluntariat încheiata cu Partea Transmițătoare poate si va primi anumite Informații Confidențiale de la Partea Transmițătoare sau acces la sisteme si aplicații care gestionează Informații Confidențiale.

Părțile sunt de acord ca informațiile furnizate de către Partea Transmițătoare celeilalte părți vor fi supuse următoarelor condiții si termeni agreați prin acordul ambelor.

 1. Informații Confidențiale.
  • Partea Primitoare declara ca a fost instruita si i s-a adus la cunoștință ca Informații Confidențiale, in sensul prezentului acord, reprezintă orice informație care nu a fost făcută publica prin publicarea oficiala fie de către Partea Transmițătoare, fie de către Instituțiile Statului Roman sau disponibila public din alte surse oficiale, in condițiile legislației in vigoare, in conformitate cu politica de clasificare a informațiilor din cadrul Parții Transmițătoare, incluzând, fără a se limita, la acestea:
 2. Informațiile si datele clasificate explicit prin marcare cu atributul “confidențial”, “strict confidențial”, “secret de serviciu” sau alte coduri prevăzute in politica de clasificare a informațiilor Parții Transmițătoare, cu excepția celor care au atributul public;
 3. Informațiile de natura a aduce atingere competitivității si relațiilor concurențiale ale acesteia, in conformitate cu legislația privind combaterea concurentei neloiale;
 4. Informațiile si datele personale ale Voluntarilor sau a altor persoane implicate in proiectul 9SOS, si/sau cu care Partea Transmițătoare are relații contractuale, ce presupun accesul la astfel de informații;
 5. Informațiile din sistemul informatic pus la dispoziție de Partea Transmițătoare;
 6. Datele Personale ale Solicitanților care apelează la serviciile 9SOS, incluzând, fără a se limita la, date de identificare, nume, prenume, CNP, date despre sănătate, date despre istoricul medical, diagnostic, necesitați fizice sau psihice sau a altor informații oricare ar fi acestea;
 7. Informațiile stocate sau prelucrate in sistemele si aplicațiile informatice;
 8. Informațiile cu privire la configurarea rețelei, organizarea fluxurilor de lucru, a aplicațiilor software utilizate, informații despre bazele de date, datele cu privire la conexiunile externe, alte date privitoare la proiectarea si funcționarea sistemului informatic si orice date sau informații in legătură cu acestea;
 9. Informațiile privind localizarea spatiilor de lucru, locurile de păstrare ale documentelor importante si caracteristici structurale ale acestora, localizarea serverelor, etc.
  • De asemenea, Partea Primitoare declara ca i-a fost adus la cunoștință, a fost instruita in legătură cu, înțelege si este de acord, ca Informații Confidențiale înseamnă, pe lângă cele arătate la art 2.1. de mai sus, datele cu caracter personal, adică orice informații privind o persoane fizica identificata sau identificabila, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi nume, număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale, care sunt prelucrate de către Partea Transmițătoare in orice maniera (colectate, înregistrate, organizate, structurate, stocate, adaptate, modificate, extrase, consultate, utilizate, divulgate, șterse sau distruse) .
  • Fără prejudicierea prevederilor anterior stipulate, obligația de confidențialitate asumata de Partea Primitoare prin prezentul Acord se refera si la orice fel de informații care ajung la cunoștință Parții Primitoare pe cale accesorie. In înțelesul prezentului articol, prin cale accesorie se înțeleg mijloacele, procedeele si informațiile care nu puteau ajunge la cunoștința Parții Primitoare sau nu ar fi putut fi dezvoltate de aceasta in mod independent si fără concursul unor Informații Confidențiale de Partea Transmițătoare.
 1. Protecția Informațiilor Confidențiale si Durata de protecție
  • Partea Primitoare se obliga si se angajează sa păstreze cu strictețe confidențialitatea si integritatea Informațiilor Confidențiale, sa respecte întocmai normele legale si cele interne cu privire la evidenta, manipularea si păstrarea informațiilor, datelor si documentelor ce i-au fost încredințate, direct sau indirect, inclusiv pe o perioada de minim 5  ani după încetarea activităților care presupun accesul la aceste informații, indiferent de cauzele care au stat la baza încetării acestor activități.
  • In scopul clauzei de la 3.1. de mai sus, Partea Primitoare declara ca i-au fost prezentate si ca a luat cunoștință de prevederile legale (referitoare la protecția datelor cu caracter personal, concurenta neloiala, secretul corespondentei descrise in codul penal, legea privind criminalitatea informatica, alte legi relevante) si normele interne ale Parții Transmițătoare cu privire la protecția informațiilor confidențiale.
  • In vederea respectării celor de mai sus, Partea Primitoare se obliga ca pe durata derulării activităților ce decurg din relația de voluntariat:
 2. sa-si însușească si sa respecte normele de securitate si protecție a Informațiilor Confidențiale, așa cum sunt ele descrise in legislația aplicabila, precum si in regulamentele, manualele, politicile, procedurile si instrucțiunile de lucru interne, inclusiv modificările si adăugirile acestora;
 3. sa utilizeze doar acele informații care ii sunt necesare in vederea desfășurării activităților si doar in scopul in care informațiile i-au fost puse la dispoziție;
 4. sa nu disemineze Informații Confidențiale către persoane din afara Parții Transmițătoare, către alte asociații, ONG-uri, firme sau instituții sau alți voluntari, entități in general, persoane fizice sau juridice, fără a avea autorizarea prealabila de transmitere a acelor informații către acea persoana, instituție, entitate, cu excepția situațiilor expres prevăzute de legislația in vigoare (la cererea instanțelor de judecata si a altor instituții abilitate, in condițiile legii);
 5. sa nu acceseze neautorizat corespondenta Parții Transmițătoare sau a voluntarilor si colaboratorilor acesteia, electronica si ne-electronica;
 6. sa nu introducă in sediul sau locațiile de lucru ale Parții Transmițătoare componente hardware sau software neautorizate, si sa nu aducă modificări neautorizate configurației hardware sau software oricărei componente a sistemului si a aplicațiilor informatice, de natura a putea afecta buna derulare a activităților – direct sau indirect – si implicit protecția informațiilor, documentelor, sistemelor pe care sunt stocate informațiile;
 7. sa nu acceseze neautorizat baze de date sau fișiere din sistemul si aplicațiile informatice ce nu-i sunt necesare pentru derularea activităților si care nu i-au fost puse la dispoziție prin autorizare directa de acces la locația de stocare a lor sau direct de către persoanele cu atribuții de coordonare a activităților;
 8. sa nu efectueze modificări neautorizate ale datelor, documentelor, bazelor de date sau altor bunuri informaționale ale Angajatorului, iar daca un astfel de eveniment se produce din eroare, sa notifice de urgenta persoanele responsabile in vederea remedierii situației;
 9. sa respecte regulile de navigare pe Internet, subscriere pe forumuri publice, conectare de la distanta la sistemul informatic al Partii Transmițătoare, conectare de la distanta/din afara rețelei la sisteme ale partenerilor ai Parții Transmițătoare, astfel încât sa nu pună in pericol nivelul de securitate al bunurilor informaționale sau sistemului informatic, atât fata de utilizatori interni neautorizați, cat si fata de atacuri de pe internet si/sau pe canale de comunicație neautorizate de interconectare cu sistemul informatic intern;
 10. sa nu genereze trafic neautorizat in rețeaua informatica sau către aplicațiile informatice si nici alte evenimente de natura a pune in pericol accesibilitatea informațiilor pentru cei cărora le sunt necesare pentru buna desfășurare a activităților;
 11. sa solicite in prealabil autorizarea ori de cate ori va avea nevoie de acces la o informație care nu i-a fost pusa la dispoziție autorizat;
 12. sa aducă in cel mai scurt timp la cunoștință Parții Transmițătoare orice incident, acțiune sau inacțiune, anomalie operațională sau alta situație disfuncțională sau de natura a conduce la disfuncționalități operaționale sau de a pune in pericol confidențialitatea informațiilor;

 

 1. Încetarea Acordului
  • Prezentul Acord încetează la data la care Partea Primitoare a primit o notificare privind încetarea Acordului din partea Parții Transmițătoare sau la data terminării angajamentului de voluntariat menționat mai sus, oricare data dintre acestea s-ar situa cronologic prima.
  • Obligațiile, limitările sau restricțiile impuse cu privire la Informațiile Confidențiale vor continua sa existe si sa fie in vigoare si după încetarea prezentului Acord, pana la expirarea termenului menționat la clauza 3.1. de mai sus.

 

 1. Clauze finale
  • Partea Primitoare declara ca a fost informata cu privire la prevederile legislației in vigoare referitoare la faptul ca, in cazul in care va încălca prevederile legale privind protecția Informațiilor Confidențiale, va răspunde, potrivit legii, din punct de vedere administrativ, disciplinar, material, civil ori penal, in raport cu gravitatea faptei. In acest scop, Partea Primitoare recunoaște si este de acord ca o încălcare a obligațiilor asumate in baza acestui Acord poate fi de natura sa creeze prejudicii majore sau ireparabile si ca atare orice prejudiciu va fi prompt si in întregime acoperit de Partea Primitoare. Astfel, Partea Primitoare se obliga sa acopere in totalitate orice paguba, pierdere sau prejudiciu cauzat de încălcarea vreunei obligații asumate prin prezentul Acord.
  • Părțile sunt de acord ca toate limitările si/sau restricțiile conținute sau impuse prin prezentul Acord sunt rezonabile si legal asumate si ca prezentul Acord a fost citit, înțeles, semnat si asumat cu buna credință.