Acord de Confidențialitate Voluntar

Acord de Confidențialitate – Voluntar

 1. Preambul
  • Întrucât, în baza angajamentului de a fi Voluntar în cadrul proiectului 9SOS, veți avea acces, veți colecta si veți prelucra Date cu Caracter Personal ale solicitanților, persoane vizate, astfel cum sunt acestea descrise mai jos, în legătură cu, în cursul sau derivând din executarea atribuțiilor de Voluntar ale Părții Primitoare,
  • Întrucât, Părțile prin acordul lor mutual și în interesul ambelor, din când în când vor dori să transmită, încredințeze sau să acorde acces la Informații Confidențiale de către Partea Transmițătoare după cum se definește mai jos, privitoare la soluții și procedee tehnice, fluxuri operaționale, Date cu Caracter Personal ale Voluntarilor și/sau ale solicitanților, care sunt considerate de Partea Transmițătoare ca fiind confidențiale și sunt transmise sau dezvăluite celeilalte părți cu scopul limitat ca Partea Primitoare să-și exercite cât mai bine cu putință atribuțiile de Voluntar,
  • Întrucât, ambele Părți sunt de acord că anumite informații pot fi extrem de importante pentru Partea Transmițătoare, ca proprietar al acestora sau persoana îndreptățită să dispună de astfel de informații,
  • Întrucât, Partea Primitoare este de acord ca pe baza angajamentului de voluntariat încheiat cu Partea Transmițătoare poate și va primi anumite Informații Confidențiale de la Partea Transmițătoare sau acces la sisteme și aplicații care gestionează Informații Confidențiale.

Părțile sunt de acord ca informațiile furnizate de către Partea Transmițătoare celeilalte părți vor fi supuse următoarelor condiții și termeni agreați prin acordul ambelor.

 1. Informații Confidențiale.
  • Partea Primitoare declară că a fost instruită și i s-a adus la cunoștință că Informații Confidențiale, în sensul prezentului acord, reprezintă orice informație care nu a fost făcută publică prin publicarea oficială fie de către Partea Transmițătoare, fie de către Instituțiile Statului Român sau disponibilă public din alte surse oficiale, în condițiile legislației în vigoare, în conformitate cu politica de clasificare a informațiilor din cadrul Părții Transmițătoare, incluzând, fără a se limita, la acestea:
 2. Informațiile si datele clasificate explicit prin marcare cu atributul “confidențial”, “strict confidențial”, “secret de serviciu” sau alte coduri prevăzute în politica de clasificare a informațiilor Părții Transmițătoare, cu excepția celor care au atributul public;
 3. Informațiile de natură a aduce atingere competitivității și relațiilor concurențiale ale acesteia, în conformitate cu legislația privind combaterea concurenței neloiale;
 4. Informațiile și datele personale ale Voluntarilor sau a altor persoane implicate in proiectul 9SOS, și/sau cu care Partea Transmițătoare are relații contractuale, ce presupun accesul la astfel de informații;
 5. Informațiile din sistemul informatic pus la dispoziție de Partea Transmițătoare;
 6. Datele Personale ale Solicitanților care apelează la serviciile 9SOS, incluzând, fără a se limita la, date de identificare, nume, prenume, CNP, date despre sănătate, date despre istoricul medical, diagnostic, necesitați fizice sau psihice sau a altor informații oricare ar fi acestea;
 7. Informațiile stocate sau prelucrate în sistemele si aplicațiile informatice;
 8. Informațiile cu privire la configurarea rețelei, organizarea fluxurilor de lucru, a aplicațiilor software utilizate, informații despre bazele de date, datele cu privire la conexiunile externe, alte date privitoare la proiectarea si funcționarea sistemului informatic și orice date sau informații în legătură cu acestea;
 9. Informațiile privind localizarea spatiilor de lucru, locurile de păstrare ale documentelor importante și caracteristici structurale ale acestora, localizarea serverelor, etc.
  • De asemenea, Partea Primitoare declară că i-a fost adus la cunoștință, a fost instruită în legătură cu, înțelege și este de acord, că Informații Confidențiale înseamnă, pe lângă cele arătate la art. 2.1. de mai sus, datele cu caracter personal, adică orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi nume, număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale, care sunt prelucrate de către Partea Transmițătoare în orice maniera (colectate, înregistrate, organizate, structurate, stocate, adaptate, modificate, extrase, consultate, utilizate, divulgate, șterse sau distruse) .
  • Fără prejudicierea prevederilor anterior stipulate, obligația de confidențialitate asumată de Partea Primitoare prin prezentul Acord se referă și la orice fel de informații care ajung la cunoștință Părții Primitoare pe cale accesorie. În înțelesul prezentului articol, prin cale accesorie se înțeleg mijloacele, procedeele și informațiile care nu puteau ajunge la cunoștința Părții Primitoare sau nu ar fi putut fi dezvoltate de aceasta în mod independent și fără concursul unor Informații Confidențiale de Partea Transmițătoare.
 1. Protecția Informațiilor Confidențiale și Durata de protecție
  • Partea Primitoare se obligă și se angajează să păstreze cu strictețe confidențialitatea si integritatea Informațiilor Confidențiale, să respecte întocmai normele legale și cele interne cu privire la evidența, manipularea și păstrarea informațiilor, datelor si documentelor ce i-au fost încredințate, direct sau indirect, inclusiv pe o perioada de minim 5  ani după încetarea activităților care presupun accesul la aceste informații, indiferent de cauzele care au stat la baza încetării acestor activități.
  • În scopul clauzei de la 3.1. de mai sus, Partea Primitoare declară ca i-au fost prezentate și că a luat cunoștință de prevederile legale (referitoare la protecția datelor cu caracter personal, concurența neloială, secretul corespondenței descrise în codul penal, legea privind criminalitatea informatică, alte legi relevante) și normele interne ale Părții Transmițătoare cu privire la protecția informațiilor confidențiale.
  • În vederea respectării celor de mai sus, Partea Primitoare se obligă ca pe durata derulării activităților ce decurg din relația de voluntariat:
 2. să-și însușească și să respecte normele de securitate și protecție a Informațiilor Confidențiale, așa cum sunt ele descrise în legislația aplicabilă, precum și în regulamentele, manualele, politicile, procedurile și instrucțiunile de lucru interne, inclusiv modificările și adăugirile acestora;
 3. să utilizeze doar acele informații care îi sunt necesare în vederea desfășurării activităților și doar în scopul în care informațiile i-au fost puse la dispoziție;
 4. să nu disemineze Informații Confidențiale către persoane din afara Părții Transmițătoare, către alte asociații, ONG-uri, firme sau instituții sau alți voluntari, entități în general, persoane fizice sau juridice, fără a avea autorizarea prealabilă de transmitere a acelor informații către acea persoană, instituție, entitate, cu excepția situațiilor expres prevăzute de legislația în vigoare (la cererea instanțelor de judecată și a altor instituții abilitate, în condițiile legii);
 5. să nu acceseze neautorizat corespondența Părții Transmițătoare sau a voluntarilor și colaboratorilor acesteia, electronică și ne-electronică;
 6. să nu introducă în sediul sau locațiile de lucru ale Părții Transmițătoare componente hardware sau software neautorizate, și să nu aducă modificări neautorizate configurației hardware sau software oricărei componente a sistemului și a aplicațiilor informatice, de natura a putea afecta buna derulare a activităților – direct sau indirect – și implicit protecția informațiilor, documentelor, sistemelor pe care sunt stocate informațiile;
 7. să nu acceseze neautorizat baze de date sau fișiere din sistemul si aplicațiile informatice ce nu-i sunt necesare pentru derularea activităților și care nu i-au fost puse la dispoziție prin autorizare directă de acces la locația de stocare a lor sau direct de către persoanele cu atribuții de coordonare a activităților;
 8. să nu efectueze modificări neautorizate ale datelor, documentelor, bazelor de date sau altor bunuri informaționale ale Angajatorului, iar dacă un astfel de eveniment se produce din eroare, să notifice de urgență persoanele responsabile în vederea remedierii situației;
 9. să respecte regulile de navigare pe Internet, subscriere pe forumuri publice, conectare de la distanță la sistemul informatic al Părții Transmițătoare, conectare de la distanta/din afara rețelei la sisteme ale partenerilor ai Parții Transmițătoare, astfel încât să nu pună în pericol nivelul de securitate al bunurilor informaționale sau sistemului informatic, atât față de utilizatori interni neautorizați, cât și față de atacuri de pe internet și/sau pe canale de comunicație neautorizate de interconectare cu sistemul informatic intern;
 10. să nu genereze trafic neautorizat în rețeaua informatică sau către aplicațiile informatice si nici alte evenimente de natura a pune în pericol accesibilitatea informațiilor pentru cei cărora le sunt necesare pentru buna desfășurare a activităților;
 11. să solicite în prealabil autorizarea ori de câte ori va avea nevoie de acces la o informație care nu i-a fost pusă la dispoziție autorizat;
 12. să aducă în cel mai scurt timp la cunoștință Părții Transmițătoare orice incident, acțiune sau inacțiune, anomalie operațională sau altă situație disfuncțională sau de natură a conduce la disfuncționalități operaționale sau de a pune în pericol confidențialitatea informațiilor;

 

 1. Încetarea Acordului
  • Prezentul Acord încetează la data la care Partea Primitoare a primit o notificare privind încetarea Acordului din partea Părții Transmițătoare sau la data terminării angajamentului de voluntariat menționat mai sus, oricare dată dintre acestea s-ar situa cronologic prima.
  • Obligațiile, limitările sau restricțiile impuse cu privire la Informațiile Confidențiale vor continua să existe și să fie în vigoare și după încetarea prezentului Acord, până la expirarea termenului menționat la clauza 3.1. de mai sus.

 

 1. Clauze finale
  • Partea Primitoare declară că a fost informată cu privire la prevederile legislației în vigoare referitoare la faptul că, în cazul în care va încălca prevederile legale privind protecția Informațiilor Confidențiale, va răspunde, potrivit legii, din punct de vedere administrativ, disciplinar, material, civil ori penal, în raport cu gravitatea faptei. În acest scop, Partea Primitoare recunoaște și este de acord că o încălcare a obligațiilor asumate în baza acestui Acord poate fi de natură să creeze prejudicii majore sau ireparabile și ca atare orice prejudiciu va fi prompt și în întregime acoperit de Partea Primitoare. Astfel, Partea Primitoare se obligă să acopere în totalitate orice pagubă, pierdere sau prejudiciu cauzat de încălcarea vreunei obligații asumate prin prezentul Acord.
  • Părțile sunt de acord ca toate limitările și/sau restricțiile conținute sau impuse prin prezentul Acord sunt rezonabile și legal asumate și că prezentul Acord a fost citit, înțeles, semnat și asumat cu bună credință.